Regulamin

DTM Logo

§1 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez DTM Coach

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z z usług DTM Coach

3. Usługi to wszelkie usługi, które Klient może nabyć za pośrednictwem strony www.dtmcoach.pl

4. Warunkiem dokonania zakupu usługi jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia („Zakup usługę””), wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków realizacji usługi.

5. Wszystkie ceny podane w Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich (PLN). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Usłudze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

6. Na każdą zakupioną usługę DTM Coach wystawia paragon lub na życzenie Klienta fakturę VAT.

7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wniesionym

§2 Składanie zamówień

1. DTM Coach zastrzega sobie prawo odwołania lub ograniczenia części oferty lub zmiany zakresu Usług bez podania przyczyn.

2. Klient zobowiązany jest do podania dokładnego adresu e-mail oraz numeru telefonu celem potwierdzenia zamówienia oraz jego szczegółów.

3. Nieprawidłowo wypełnione formularze Zamówienia nie będą przyjmowane.

4. Zamówienia będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin od momentu ich złożenia (nie wlicza się do tego czasu sobót, niedziel oraz dni wolnych od pracy).

5. W przypadku wybranej płatności przelewem, Zamówienie będzie realizowane po wpłynięciu należnej kwoty na konto DTM Coach. Zamówienia, dla których nie dokonano płatności w ciągu 7 (siedem) dni od daty ich potwierdzenia zostają anulowane.

§3 Realizacja zamówienia

1. Termin oraz miejsce realizacji Usługi jest określane przez wybór przez Klienta odpowiedniej opcji w Kalendarzu

2. Istnieje również możliwość indywidualnego (telefonicznego lub mailowego) uzgadniania daty i miejsca realizacji Usługi

3. Usługi realizowane są na terenie Wrocławia w różnych lokalizacjach (siłownie sieciowe, studia treningów personalnych, crossfitboxy)

4. Ustalenie dostępności terminów w konkretnych lokalizacjach jest możliwe drogą telefoniczną lub mailową

5. DTM Coach zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca realizacji Usługi w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od DTM Coach, w szczególności zaś dostępności lokalizacji w danym terminie.

§4 Zakres i opis Usług (Pakietów)

1. Trening Personalny

2. Trening Personalny dla Par

3. OCR Strength

4. OCR Race

5. Konsultacja żywieniowa

6. Plan dietetyczny

7. Opieka dietetyczna

8. Pakiet Dieta + Trening

9. Pakiet DTM

10. Coaching

Opis zakresu usług dostępny jest na stronie w zakładce Oferta

§5 Płatności

1. Sklep oferuje następujące formy płatności:

  • Płatność z dołu (w dniu wykonania Usługi)
  • przelewem – realizacja nastąpi po wpływie pieniędzy na rachunek bankowy DTM Coach (nr rachunku bankowego: 67 1140 2004 0000 3002 7948 3317)
  • kartą płatniczą oraz e-przelewem – rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay sp. z o.o..

2. W przypadku wyboru płatności przelewem, kartą kredytową lub e-przelewem wpłata powinna nastąpić w ciągu 7 dni. Brak wpłaty w tym terminie oznacza możliwość anulowania Zamówienia.

§6 Reklamacje

1. Sklep ma obowiązek rzetelnej realizacji Usługi produktów.

2. Przed realizacją Usługi Klient jest zobowiązany do udzielenia informacji odnośnie swojego stanu zdrowia, szczególnie w zakresie przeciwwskazań co do realizacji Usługi.

3. W tym celu Klient jest zobowiązany do podpisania odpowiedniego Oświadczenia

4. Wzór treści ww oświadczenia wskazany jest w Postanowieniach końcowych

4. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu reklamacji w szczególności listownie na adres: ul. Krzykowska 48, 55-003 Nadolice Wielkie, lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: kontakt@dtmcoach.pl

5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia

§7 Odstąpienie od Umowy

1. Klient będący Konsumentem, ma prawo do rezygnacji z zakupionej Usługi bez podania przyczyny w ciągu 14 dni liczonych od daty zakupu, jednak nie później niż w przeddzień realizacji Usługi.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać listownie na adres ul. Krzykowska 48, 55-003 Nadolice Wielkie, lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: kontakt@dtmcoach.pl.

3. DTM Coach dokona zwrotu należności za niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenie o odstąpienia od umowy.

4. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§8 Ochrona danych osobowych

1 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w DTM Coach jest Radosław Kacperski DTM Coach ul. Krzykowska 48, 55-003 Nadolice Wielkie. NIP 8942422099, REGON 020088315

2. Korzystanie z DTM Coach, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z DTM Coach Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących zawarcia umowy oraz obowiązków ustawowych.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności.

§9 Postanowienia końcowe

1. Ceny produktów wyrażone są w złotych polskich za 1 szt. i zawierają podatek VAT.

2. Każdy Klient otrzymuje od Sklepu na dowód zakupu towaru paragon. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT, należy wtedy podać dane do faktury oraz NIP. Dokonując zakupu w DTM Coach Klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

3. DTM Coach nie jest płatnikiem podatku VAT (zwolnienie podmiotowe)

4. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w DTM Coach. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami z chwilą dokonania Zamówienia.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2020 roku.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustaw regulujących relacje konsumentów oraz przedsiębiorców, a także inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Wzór oświadczenia o stanie zdrowia

Nazwisko i imię uczestnika zajęć:

………………………………………………………………………………

Pesel / rodzaj i numer dokumentu tożsamości*:

……………………………………………………………

Oświadczam, że nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do uczestniczenia przeze mnie w zajęciach organizowanych przez Radosław Kacperski DTM Coach

…………………………………………………………………………………..

DATA i CZYTELNY podpis uczestnika zajęć / podpis rodzica(opiekuna) niepełnoletniego uczestnika zajęć

Jednocześnie oświadczam, że:

1. Jestem dobrego stanu zdrowia i nie stwierdzono u mnie kalectwa lub choroby uniemożliwiającej/utrudniającej mi wykonywanie ćwiczeń w ramach kursu.

2. Uczestnicząc w zajęciach zobowiązuję się do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji fizycznej.

3. Mam świadomość, że w przypadku urazów, kontuzji czy innych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy mieć zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych oraz bezwzględnie poinformować o tym fakcie instruktora.

4. W razie poniesienia jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu podczas treningu, spowodowanym nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza lub wydawanych przez instruktora nadzorującego zajęcia, nie będę wnosił/a żadnych roszczeń i dochodził/a odszkodowania od Radosław Kacperski DTM Coach z tego tytułu.

…………………………………………………………………………………..

DATA i CZYTELNY podpis uczestnika zajęć / podpis rodzica(opiekuna) niepełnoletniego uczestnika zajęć

*niepotrzebne skreślić

Wzór formularza odstąpienia od umowy

– Adresat: Radosław Kacperski DTM Coach, ul. Krzykowska 48, 55-003 Nadolice Wielkie

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Formularz kontaktowy

dtm
dtm

Wrocław

dtm

tel. +48 609 446 343

dtm

kontakt@dtmcoach.pl